O nas

Biblioteką opiekują się:
 • mgr Renata Nawrocka
 • mgr Katarzyna Winiarska

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
każda szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom
możliwość korzystania z biblioteki.
Z organizacyjnego punktu widzenia biblioteka szkolna
nie jest autonomiczną instytucją,
ale stanowi integralną część szkoły.Podstawowe zadania BIBLIOTEK SZKOLNYCH


 • popularyzacja czytelnictwa, 
 • tworzenie warunków do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
 • wyrabianie i pogłębianie  u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających ich wrażliwość kulturową i społeczną.


Regulamin Biblioteki Szkolnej

 • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 • Godziny urzędowania biblioteki podane są powyżej i na drzwiach wejściowych.
 • W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do 1 egzemplarza.
 • Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem
 • Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 • W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu, który należy odkupić.
 • Do czytelni wchodzimy tylko z zeszytem, własne książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed wejściem do czytelni.
 • Korzystający z czytelni zapisują swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 • Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 • Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • U dyżurnego bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście. Pierwszeństwo mają nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 • Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz,administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz